ADOPCJA SERCA GRUPOWA

Sacre Coeur, Antanetibe. MadagascarProponujemy także inną formę „Adopcji Serca” – „Adopcję Serca” zbiorową.

Jaka jest różnica w porównaniu z indywidualną formą „Adopcji Serca”? Indywidualna adopcja to opieka nad konkretnym dzieckiem, które może mieć tylko jednego opiekuna. Choć „jeden opiekun” to nie tylko pojedyncza osoba, ale także grupa osób, które wspólnie podejmują opiekę nad jednym, powierzonym sobie dzieckiem. Gdy opiekun – indywidualny czy zbiorowy – z takiej czy innej racji zaprzestaje udzielania pomocy powierzonemu sobie dziecku, a w odpowiednim czasie nie udaje się znaleźć zastępcy – dziecko traci pomoc i tym samym możliwość uczęszczania do szkoły.

Aby uniknąć sytuacji, która jest bardzo uciążliwa także dla administracji programu „Adopcja Serca”, proponujemy możliwość wspomagania nie konkretnego dziecka, ale konkretnej szkoły. W takim przypadku to szkoła (dyrektor, grono pedagogiczne czy osoby wskazane przez dyrektora) pod nadzorem pośredniczącego misjonarza będzie przydzielała pomoc biednemu dziecku czy biednym dzieciom. Dyrekcja szkoły, która upewni się, że dany uczeń rzeczywiście potrzebuje pomocy, oraz nauczyciele, którzy promują ucznia do następnej klasy, przydzielą pomoc danemu dziecku czy dzieciom, w wysokości pokrywającej realne koszty edukacji. Konieczność powtarzania klasy zasadniczo pozbawia danego ucznia pomocy materialnej. Ma to na celu mobilizowanie dzieci do nauki, a ich rodziców do większego zainteresowania edukacją swojego dziecka.

W ubiegłym roku jezuici w Kasungu w Malawi otworzyli elitarną szkołę dla miejscowych dzieci i młodzieży. Szkoła ma wysoki poziom i tym samym jest droga. Z powodu wysokiego czesnego dzieci z biednych rodzin nie mogą do niej uczęszczać. By jednak także im dać możliwość nauki w tej szkole, pragniemy utworzyć „mały fundusz” dla ubogich dzieci na opłacanie czesnego w całości lub w części. Osoby, które zadeklarują udział w tego rodzaju pomocy, nie będą związane żadnym zobowiązaniem. W każdej chwili będą mogły wycofać się z programu, nie będzie też żadnej określonej sumy, którą należałoby wpłacać, ani regularności wpłat, jak w przypadku adopcji indywidualnej. Można wpłacać mniej lub więcej, rzadziej lub częściej, jednorazowo lub wielokrotnie w dowolnym czasie, bez żadnej deklaracji.

Darczyńcy zbiorowej „Adopcji Serca” nie będą także otrzymywali ani zdjęcia dziecka, ani informacji o nim. Będzie jednak możliwość otrzymania zdjęcia klasy, której uczniowie korzystają z pomocy. Zawsze istnieje też możliwość kontaktu mailowego z misjonarzem opiekunem. Jego adres mailowy będzie podawany na stronie internetowej „Adopcji Serca”: www.adopcjaserca.org.pl.

Cz. H. Tomaszewski SJ